Onder aan deze pagina kunt u de jaarrekeningen van Cage Capital 1 GmbH downloaden over de jaren 2010 tot en met 2016. Ultimo 2016 heeft de gedwongen overdracht van aandelen plaatsgevonden en verkeerd de vennootschap min of meer in “slaapstand”. Lees daarvoor het Overzicht in de menubalk.

WAT IS GECONTROLEERD

Stichting HKB Claim heeft in 2019 geld beschikbaar gesteld om de jaarrekeningen door een Duitse Registeraccountant samen te laten stellen. Hierbij zijn onder andere alle bankafschriften nagegaan en alle rekening couranten afgestemd.

Vervolgens heeft Stichting HKB Claim geld beschikbaar gesteld om een onderzoeksrapport samen te stellen op basis waarvan een Nederlandse Registeraccountant volgens de Nederlandse Standaard 4400N een Rapport van Feitelijke Bevindingen heeft afgetekend. De Nederlandse Registeraccountant heeft daarin o.a. gecontroleerd:

(a) iedere overeenkomsten met elke individuele schuldeiser op de inhoud. Van elke overeenkomst is gecontroleerd of de gelden ook zijn gebruikt zoals in de overeenkomst is afgesproken. Indien dat niet zo zou zijn is er mogelijk sprake van Fraude of valsheid in geschrifte.

(b) of de rekening courant van Arjan van der Kooij met de betrokken vennootschappen van HKB Groep over de jaren 2010-2016 is toegenomen of is afgenomen en of er daardoor sprake zou kunnen zijn van een persoonlijke verrijking.

(c) welke kosten en investeringen Cage Capital gemaakt en gedaan heeft in HKB Groep.

DE CONCLUSIES VAN DE REGISTERACCOUNTANT

Met betrekking tot punt (a) concludeert het rapport dat gebleken is dat alle aangetrokken gelden zijn aangewend conform de bepalingen in de transactiedocumentatie. Het geld is gebruikt voor hetgeen is afgesproken. Er kan dus geen sprake zijn van fraude.

Met betrekking tot punt (b) concludeert het rapport dat gebleken is dat de geconsolideerde rekening courant met de betrokken HKB Groep vennootschappen (geschoond van rente bijschrijving) van Arjan van der Kooij over de jaren 2010 tot en met 2016 is afgenomen en niet is toegenomen. De conclusie luidt dat niet is gebleken dat per saldo gelden voor Privé doeleinden zijn onttrokken.

Met betrekking tot punt (c) is reeds op de pagina Financieel een visueel overzicht gegeven van de kosten en investeringen. Opgemerkt dient te worden dat op de balans van 2016 de schuldenpost sluit op afgerond EUR 41 mio. Daarvan zijn EUR 35 mio in cash aangetrokken schulden van derden. Tevens dient opgemerkt te worden dat vastgesteld is in het rapport dat Arjan van der Kooij /Cage Capital bij oprichting van de groep (2009 en 2010) de aankoop een aanloopkosten van HKB Bank verzorgt hebben (EV destijds EUR 5 mio), een kapitaalstorting hebben gedaan in cash van EUR 4,75 mio en een hypotheekbedrijf door KPMG gewaardeerd op EUR 14,6 mio heeft ingebracht. Deze kosten en investeringen zijn gedaan voordat geld van derden is aangetrokken. Door afschrijvingen en afwaarderingen direct in de opstartfase zijn deze posten niet volledig terug te vinden op de jaar eindbalansen.

Op verzoek kan het gehele onderzoeksrapport en het 4400N Rapport van feitelijke bevindingen beschikbaar worden gesteld.

DE SCHULDEN MEER SPECIFIEK

Cage Capital is via haar balans tot medio 2013 betrokken geweest bij emissies van obligaties. Van ultimo 2013 tot mei 2014 is Cage Capital als agent betrokken geweest bij een emissie van Treasury Investments I B.V.

Het totaal van aangetrokken gelden uit emissies betrof afgerond EUR 10,5 mio.

Het restant van schulden is voortgekomen uit het feit dat Cage Capital besloot om haar eigen belang in de HKB groep liquide te maken. Dat gebeurde onder andere door aandelen te verkopen die op een later tijdstip geleverd zouden worden. Deze levering zou bijvoorbeeld plaatsvinden als de notering op het NPEX beursplatform rond was. Door de interne ruzie en de vijandige overname konden deze aandelen nooit geleverd worden en bleef Cage Capital met de schulden achter. Uit een door Deloitte gecontroleerd rapport bleek dat als het businessplan normaal was uitgevoerd alle aandelen uitgeleverd hadden kunnen worden en alle schulden afgelost.

GELD NODIG VOOR DE GROEP

Cage Capital besloot om haar eigen belang liquide te maken omdat er geld nodig was om alle kosten te kunnen blijven betalen na alle opgelopen vertraging. Het benodigde kapitaal voor de vennootschap met de banklicentie (HKB Bank GmbH) was weliswaar afgedekt door garanties van de tegenpartij in de rechtszaken doch de groep bestond uit veel meer vennootschappen. Deze vennootschappen waren cruciaal voor de uitvoering van het HKB Businessplan. Zo werkte nagenoeg iedereen in de vennootschappen EQUAL REM B.V./Cage Capital in Nederland voltijds aan de uitvoering van het businessplan. Zo was er bijvoorbeeld ook de vennootschap HKB Finanz GmbH, het hypotheekbedrijf, met een eigen kosten structuur. Cage Capital verzorgde deze vennootschappen van liquiditeit. De tegenpartij in de rechtszaken dekte de kapitaal behoefte middels garanties van de vennootschap met de banklicentie (HKB Bank GmbH) af en Cage Capital verzorgde zo goed en zo kwaad als het kon de overige groepsmaatschappijen.

Een overzicht van deze vennootschappen en het totaal van de V&W rekening vindt u visueel op de pagina Financieel.

DOWNLOAD DE JAARREKENINGEN 2010-2016